Spec2s

Showing 161-180 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
161ตู้ไม้เก็บเอกสารบานเปิด - ปิด และลิ้นชักรายละเอียด ฯ ปี 5428 ก.พ.54
162ผ้าร่มเพื่อใช้ในการผลิตธงชาติ รายละเอียด ฯ ปี 5414 มี.ค.54
163ป้ายชื่อประดับเครื่องแบบทหารอากาศ ในโอกาสปฏิบัติราชการร่วมกับชาวต่างประเทศรายละเอียด ฯ ปี 5414 มี.ค.54
164กล่องบรรจุรองเท้า ขนาดเล็กรายละเอียด ฯ ปี 5424 มี.ค.54
165เครื่องพิมพ์ - ถ่ายแบบ รายละเอียด ฯ ปี 5430 มี.ค.54
166ตู้โชว์รายละเอียด ฯ ปี 5431 มี.ค.54
167ผ้าห่มนอนทหารรายละเอียด ฯ ปี 5421 เม.ย.54
168มุ้งบุคคลรายละเอียด ฯ ปี 5421 เม.ย.54
169กล่องบรรจุรองเท้า ขนาดใหญ่รายละเอียด ฯ ปี 5425 เม.ย.54
170กระโจมบุคคลสำเร็จรูปรายละเอียด ฯ ปี 5426 เม.ย.54
171โต๊ะรับแขกรายละเอียด ฯ ปี 5426 พ.ค.54
172โต๊ะทำงานรูปตัวแอลรายละเอียด ฯ ปี 5426 พ.ค.54
173ตู้ไม้เอนกประสงค์แบบลิ้นชักรายละเอียด ฯ ปี 5426 พ.ค.54
174ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้ารายละเอียด ฯ ปี 5410 มิ.ย.54
175กระจกเงาพร้อมกรอบรายละเอียด ฯ ปี 5410 มิ.ย.54
176เครื่องขัดพื้นรายละเอียด ฯ ปี 5410 มิ.ย.54
177เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวดรายละเอียด ฯ ปี 5415 มิ.ย.54
178ตู้เก็บแผนที่รายละเอียด ฯ ปี 5415 มิ.ย.54
179โต๊ะเตรียมประกอบอาหารรายละเอียด ฯ ปี 5419 ก.ค.54
180กระโจมสนาม ขนาด 5 x 8 เมตรรายละเอียด ฯ ปี 5422 ก.ค.54